Pobožnosť za zosnulých na cintoríne (získanie odpustkov pre zosnulých)

02.11.2015 17:30

V pondelok 2.11. na spomienku všetkých verných zosnulých pozývame k spoločnej modlitbe za zosnulých. Pobožnosť na cintoríne začne o 17.30. 

 

Úplné odpustky v prospech zosnulých:

1. V nedeľu 1.11. od 12.00 a v pondelok 2.11 celý deň ak sa pri nábožnej návšteve kostola alebo kaplnky pomodlí vyznanie viery (Verím v Boha) a modlitbu Otče náš.
2. Od 1. do 8. novembra nábožnou návštevou cintorína a ľubovoľnou modlitbou za zosnulých.

* Treba splniť aj obvyklé podmienky: byť v stave posväcujúcej milosti (spoveď krátko predtým alebo   potom), prijať Sviatosť Oltárnu, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca a ďalej vo všeobecnosti vylúčiť akúkoľvek pripútanosť aj k ľahkému hriechu.

 

Z príhovoru Svätého Otca Františka v nedeľu 2.11.2014:
Tradícia Cirkvi vždy povzbudzovala modliť sa za zosnulých, osobitne obetovať za nich eucharistické slávenie: toto je najlepšia duchovná pomoc, akú môžeme dať ich dušiam, osobitne tým najviac zabudnutým. Základ modlitby za zosnulých spočíva v spoločenstve Tajomného tela. Ako zdôrazňuje Druhý vatikánsky koncil, «putujúca Cirkev veľmi dobre pochopila toto spoločenstvo celého tajomného tela Ježiša Krista, a preto si už od prvotných čias kresťanstva veľmi uctievala pamiatku zosnulých» (Lumen gentium, 50).
 
Spomienka na zosnulých, starostlivosť o hroby a modlitby príhovoru za duše zosnulých sú svedectvom o dôverujúcej nádeji, zakorenenej v istote, že smrť nie je posledným slovom o ľudskom údele, pretože človek je určený pre život bez hraníc, ktorý má svoj koreň a svoje naplnenie v Bohu. Obráťme sa k Bohu touto modlitbou:
 
"Nekonečne milosrdný Bože, zverujeme tvojej nesmiernej dobrote tých, ktorí zanechali tento svet a odišli do večnosti, kde očakávaš celé ľudstvo, vykúpené drahocennou krvou Krista, tvojho Syna, ktorý zomrel, aby nás vykúpil z našich hriechov. Nehľaď, Pane, na toľké ľudské biedy, úbohosti a slabosti, keď sa postavíme pred tvoj súd, aby bolo rozhodnuté o našom šťastí alebo odsúdení.
 
Obráť k nám tvoj pohľad zľutovania, ktoré sa rodí z nežnosti tvojho srdca, a pomôž nám kráčať po ceste úplného očistenia. Žiadne z tvojich detí nech sa nezatratí vo večnom ohni pekla, kde už nebude možná ľútosť. Zverujeme ti, Pane, duše našich drahých, tých osôb, ktoré zomreli bez sviatostnej posily, alebo nemali príležitosť oľutovať ani na konci svojho života. Nech sa nikto nemusí báť stretnutia s tebou, po pozemskom putovaní, v nádeji, že bude prijatý do náručia tvojho nekonečného milosrdenstva. Sestra telesná smrť nech nás nájde bdelých v modlitbe a naplnených všetkým dobrom vykonaným počas nášho krátkeho či dlhého života.
 
Pane, nech nás na tejto zemi nič neodlúči od teba, ale nech nás všetko a všetci podporujú vo vrúcnej túžbe odpočívať spokojne a večne v tebe. Amen."
(P. Antonio Rungi, pasionista: Modlitba za zosnulých).

 

Modlitba za zomrelých rodičov a príbuzných

Bože, Stvoriteľ a Vykupiteľ všetkých veriacich. 
Ty si povedal, že svätá a spasiteľná je myšlienka modliť sa za zomrelých, aby boli zbavení svojich hriechov. Vyslyš milostivo naše vrúcne modlitby za rodičov, bratov, sestry a ostatných našich príbuzných, ktorí už z tohto sveta odišli. Oni verili a dúfali v Teba. Daj, aby boli oslobodení od všetkých trestov a stali sa účastní nebeských radostí.

Skrze Krista, nášho Pána.  Amen.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.