11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 17. 6. 2018

 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

18. 6. 2018

Féria

18.00

Poďakovanie za 50 rokov spoločného života s prosbou o Božie požehnanie do ďalších rokov

UTOROK
19. 6. 2018

Sv. Romualda, opáta

18.00

+ syn Ivan, manžel Jozef, rodičia Libor a Mária

STREDA

20. 6. 2018

Féria

18.00

+ rodičia a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK

21. 6. 2018

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

18.00

+ rodičia z oboch strán

PIATOK

22. 6. 2018

Sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Mórusa, mučeníkov

18.00

+ Alojzia, Štefan a synovia

SOBOTA

23. 6. 2018

Féria

18.00

+ dcéra Mária

NEDEĽA

24. 6. 2018

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA

slávnosť

07.30

+ Ján, Pavlína a Peter

09.00

Za farnosť

10.30

Za Božiu požehnanie a zdravie pre Stelku

18.00

+Ján Gašpar a rodičia Ján a Katarína Gašparoví

 

 

 • Dnes bude Deň radosti, na ktorý pozývame deti s rodičmi, mládež i dospelých. Po sv. omši o 10.30 budeme pokračovať gulášom a súťažami.
 • V mesiaci jún pozývame na pobožnosť k Božskému srdcu o 17.30.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na „dobročinné diela sv. Otca“ tzv. „Halier sv. Petra“.
 • V budúcom roku na jeseň 2019 plánujeme  birmovku.  Príprava pred birmovkou začne od septembra 2018 a môžu sa na ňu prihlásiť žiaci deviateho ročníka ZŠ a študenti SŠ a tiež aj dospelí, ktorí ešte neprijali túto sviatosť.

 

10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 10. 6. 2018

 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

11. 6. 2018

Sv. Barnabáša, apoštola

18.00

Za Božiu pomoc, živú vieru, zdravie a dary Ducha Sv. pre manžela

UTOROK
12. 6. 2018

Féria

18.00

+ Rudolf a Pavol

STREDA

13. 6. 2018

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza
a učiteľa Cirkvi

18.00

+ Regina, Katarína a Margaréta

ŠTVRTOK

14. 6. 2018

Féria

18.00

+ Vasil a Margita

PIATOK

15. 6. 2018

Féria

18.00

 + Ludvik a Adolf

SOBOTA

16. 6. 2018

Féria

18.00

+ Karol Sičár

NEDEĽA

17. 6. 2018

11. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30

+ rodičia Matúšoví a starí rodičia

z oboch strán

09.00

Za farnosť

10.30

+ Pavol

18.00

+ Emil Herda

 

 • V mesiaci jún pozývame na pobožnosť k Božskému srdcu o 17.30.
 • Prvonedeľná zbierka z minulej nedele bola 456,-€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 • Budúcu nedeľu sa uskutoční farský Deň radosti, na ktorý pozývame farníkov, zvlášť deti a  mládež. Začne o 10.30 sv. omšou a po nej budeme pokračovať gulášom a súťažami.
  Kto by mohol pomôcť pri súťažiach pre deti, prosím prihláste sa ešte na fare.
 • Túto sobotu boli pre našu diecézu vysvätení 5 diakoni. V sobotu 16.6. o 10.00 bude vo farskom kostole v meste kňazská vysviacka, na ktorú vás srdečne pozývame. V našej diecéze pribudnú 5 noví kňazi. Pamätajme na nich v modlitbe.
 • Farnosť BB-Fončorda vás pozýva na divadelné predstavenie o Jánovi Pavlovi II - Povolanie pápež v sobotu 23.6.2018  o  18.30 hodine v divadle A.Bagara Nitra. Predstavenie trvá 3 hodiny s 15 minútovou prestávkou. Cena : 30 EURO  (cena lístka + doprava autobusom )

9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 3. 6. 2018

 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

4. 6. 2018

Féria

18.00

+ rodičia Igor a Zlatica

UTOROK
5. 6. 2018

Sv. Bonifáca, biskupa mučeníka

18.00

+ svokrovci Helena a Vincent

STREDA

6. 6. 2018

Féria
Sv. Norberta, biskupa

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre arcibiskupa Róberta a pápeža Františka

ŠTVRTOK

7. 6. 2018

Féria

18.00

Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého do ďalších dní života

PIATOK

8. 6. 2018

NAJSV. SRDCA JEŽIŠOVHO

Slávnosť

8.00

Za Božiu pomoc a zdravie pre mamu Helenu

18.00

Za Božie požehnanie a zdravie pre Miroslava a syna Marcela

SOBOTA

9. 6. 2018

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

18.00

Za Božie požehnanie pre rodinu

NEDEĽA

10. 6. 2018

10. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30

+ rodičia

09.00

Za farnosť

10.30

+ Andrej a Mária

18.00

+ mamička Helena , brat Ján, manžel Ivan

 • V piatok je slávnosť Božského Srdca, na záver sv. omší bude odprosujúca pobožnosť. Kto sa zúčastní na recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • V mesiaci jún pozývame na pobožnosť k Božskému srdcu o 17.30.
 • V nedeľu 17.6. plánujeme farský Deň radosti, na ktorý pozývame farníkov, zvlášť deti a  mládež. Začne o 10.30 sv. omšou a po nej budeme pokračovať gulášom a súťažami.
  Kto by mohol pomôcť pri súťažiach pre deti, prosím prihláste sa na fare.
 • Farnosť BB-Fončorda vás pozýva na divadelné predstavenie o Jánovi Pavlovi II - Povolanie pápež v sobotu 23.6.2018  o  18.30 hodine v divadle A.Bagara Nitra. Predstavenie trvá 3 hodiny s 15 minútovou prestávkou. Cena : 30 EURO  (cena lístka + doprava autobusom). Autobus bude pristavený blízko kostola na Fončorde. Odchod autobusu o 16 hodine. Informácie: 048 4132815,  0908 818182

 

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – 27. 5. 2018

 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

28. 5. 2018

Féria

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu

UTOROK
29. 5. 2018

Féria

18.00

Za zdravie a Božiu ochranu pre Boženu

STREDA

30. 5. 2018

Féria

18.00

+ Milan, rodičia a starí rodičia

ŠTVRTOK

31. 5. 2018

NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI

Slávnosť (prikázaná)

8.00

Za farnosť

18.00

+ Anton, Alexander, Anna, Ondrej, Agnes a Jozef Herman

PIATOK

1. 5. 2018

Sv. Justína, mučeníka

18.00

Za zdravie pre Maxima a posilnenie živej viery pre jeho rodičov

SOBOTA

2. 6. 2018

Féria

18.00

+ brat Laco, mama Vilma, Martin a jeho rodičia

NEDEĽA

3. 6. 2018

9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30

Za Božiu pomoc pre synov Jozefa, Mateja a Juraja s rodinami

 

Spoločná oslava Božieho tela v BB. Sv. omša začína o 9.30 vo farskom kostole v meste.

 

18.00

Za Božiu pomoc a požehnanie pre Zuzanu

 • Budúcu nedeľu 3.6. sv. omše v našom kostole budú len ráno o 7.30 a večer o 18.00!
 • V nedeľu 3. júna 2018 pozývame na spoločnú oslavu sviatku Božieho Tela, ktorá sa začne slávením Eucharistie vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie o 9.30. Potom budeme pokračovať eucharistickou procesiou po námestí so záverom pred Katedrálou svätého Františka Xaverského. Naša farnosť pripravuje oltárik pri mariánskom stĺpe.
  Preto v túto nedeľu budú sv. omše v našom kostole len ráno o 7.30 a večer o 18.00. A tiež vo štvrtok nebudeme robiť oltáriky pri kostole, ale pozývame na spoločné slávenie v nedeľu. 
 • Úmysel o 10.30 za zosnulého manžela a rodičov bude slúžený pri celomestskom slávení.
 • Spoločenstvo laikov pri redemptoristoch na Radvani Shekinah pozýva na modlitbu chvál a eucharistickú adoráciu v stredu 30.5. o 19.00 v kostole.
 • Prvý piatok – navštívime chorých; po sv. omši bude pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu. V sobotu fatimská púť na St. Horách.
  V týždni pred prvým piatok spovedáme pred sv. omšami od 17.30.
 • V mesiaci máj pozývame na mariánsku pobožnosť o 17.30 hod. V mesiaci jún sa modlíme pobožnosť k Božskému srdcu tiež o 17.30.
 • Zbierka na katolícke masmédia bola  526,- €. Pán Boh zaplať! Budúcu nedeľu je prvonedeľná zbierka na potreby farnosti.
 • V nedeľu 17.6. plánujeme farský Deň radosti. Kto by mohol pomôcť pri jeho organizácii, prosím prihláste sa na fare.

 

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO – 20. 5. 2018

 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

21. 5. 2018

Panny Márie, Matky Cirkvi

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie
pre deti a rodinu

UTOROK
22. 5. 2018

Féria
Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

18.00

Poďakovanie za 70 r. života pre Zdenku s prosbou o Božie požehnanie a zdravie do ďalších rokov

STREDA

23. 5. 2018

Féria

18.00

Za Božie požehnanie a zdravie pre vnúčatá a dcéru Oľgu

ŠTVRTOK

24. 5. 2018

Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza

18.00

+ rodičia a starí rodičia

PIATOK

25. 5. 2018

Féria

18.00

+manžel Roman

SOBOTA

26. 5. 2018

Sv. Filipa Neriho, kňaza

18.00

+ Miladka, Anička a Mária

NEDEĽA

27. 5. 2018

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

07.30

+ rodičia a sestra Marta

09.00

Za farnosť

10.30

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

18.00

+ Anna a z rodiny Mojžišovej

 • Dnešnou slávnosťou sa končí veľkonočné obdobie a pokračuje cezročné obdobie.
  Kto sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Príď Duchu Svätý tvorivý, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
 • Budúcu nedeľu o 10.30 je slávnosť 1. sv. prijímania. Stretnutie prvoprijímajúcich bude v piatok po sv. omši v kostole. V sobotu o 9.30 sv. zmierenia pre deti a príbuzných.
 • V nedeľu 3. júna 2018 bude spoločná oslava sviatku Božieho Tela, ktorá sa začne slávením Eucharistie vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie o 9.30. Potom budeme pokračovať eucharistickou procesiou po námestí so záverom pred Katedrálou svätého Františka Xaverského. Naša farnosť má na starosti jeden z oltárikov.
  Preto v nedeľu 3.6. sv. omše v našom kostole budú len ráno o 7.30 a večer o 18.00.
 • V mesiaci máj pozývame každý deň na mariánsku pobožnosť o 17.30 hod.
 • Piatok 25. mája sa v Banskej Bystrici začne NOC KOSTOLOV, začína o 17.30 organovým koncertom vo farskom kostole v meste. Program na výveske.
 • Tohtoročný Deň rodiny sa uskutoční v sobotu 26. mája od 10.00 do 17.00 pod pamätníkom.
 • V sobotu 26. 5 o 16.00 sa konajú v našom kostole rodinné chvály. Srdečne pozývame.

 

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 6. 5. 2018

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel

PONDELOK

7. 5. 2018

Féria

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Dominika, Janku a Romana

UTOROK
8. 5. 2018

Féria

18.00

+ starí rodičia, rodičia, Rastislav a Róbert

STREDA

9. 5. 2018

Féria

18.00

+ Anton, Alexander, Anna, Ondrej, Agnes, Jozef a Herman

ŠTVRTOK

10. 5. 2018

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

(prikázaná) slávnosť

8.00

Za farnosť

18.00

Za zdravie a Božiu ochranu pre Júliu a Viktóriu

PIATOK

11. 5. 2018

Féria

Bl. Vasiľa Hopka, biskupa a mučeníka
Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice

18.00

+ Regina a starí rodičia

SOBOTA

12. 5. 2018

Féria
Sv. Nerea a Achila, Sv. Pankráca mučeníkov

18.00

Za Božie požehnanie a zdravie pre syna Miroslava, nevestu Petru a vnuka Simona

NEDEĽA

13. 5. 2018

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

07.30

+ František, Mária, František, Aurélia a Ján

09.00

Za farnosť

10.30

+ manžel Štefan a rodičia

18.00

Za Božiu pomoc a zdravie pre deti

 • Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby farnosti a budúcu nedeľu na katolícke masmédia.
 • V mesiaci máj pozývame každý deň na mariánsku pobožnosť o 17.30 hod.
 • Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami, ktorých obsahom je prosba za dobrú úrodu. V stredu po sv. omši bude požehnanie polí.
 • Dekanátna kňazská rekolekcia bude vo pondelok 7.5., začne sv. omšou o 9.00 v katedrále sv. Františka Xaverského.
 • Stretnutie detí s rodičmi pred 1. sv. prijímaním bude v piatok 11. 5. po sv. omši v kostole.
  Slávnosť 1. sv. prijímania v našej farnosti bude v nedeľu 27.5. pri sv. omši o 10.30.
 • Od piatku sa modlíme novénu k Duchu Sv. v závere sv. omše. Novéna vyvrcholí v sobotu 19.5. o 18.00 turičnou vigíliou.

 

Sviatosť birmovania

25 birmovancov prijalo v nedeľu 11. septembra 2016 o 10.30 sviatosť birmovania. 

Ďakujem všetkým, ktorí prišli za peknú spoločnú slávnosť, najmä birmovancom a ich rodinám, a zvlášť tým, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy a služieb počas liturgie, našim pátrom, kostolníkovi br. Milanovi, nášmu mládežníckemu zboru, organistovi s doprovodom, p. kvetinárke,  miništrantom...

Nasledujúca birmovka v našej farnosti bude pravdepodobne v roku 2019.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.