Krst (po latinsky baptismus) podľa hlavného obradu, ktorým sa udeľuje: krstiť je po grécky baptizein‚ čo znamená „ponoriť“, „pohrúžiť“. „Ponorenie“ do vody symbolicky vyjadruje pochovanie katechumena v Kristovu smrť, odkiaľ vychádza skrze vzkriesenie s Kristom ako nové stvorenie“.
 

Táto sviatosť sa volá aj „kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom“, lebo naznačuje a spôsobuje ono narodenie z vody a z Ducha, bez ktorého nikto „nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“. „Tento kúpeľ sa volá osvietením‚ lebo tí, čo dostávajú toto [katechetické] poučenie, sú duchovne osvietení...“ Keďže pokrstený prijal v krste Slovo, „pravé svetlo, ktoré osvecuje každého“, „po osvietení“ sa stal „synom svetla“, ba sám sa stal „svetlom“.

 

Krst „je najkrajším a najvznešenejším Božím dobrodením... Voláme ho darom, milosťou, krstom, pomazaním, osvietením, rúchom neporušiteľnosti, kúpeľom znovuzrodenia, pečaťou a napokon každým najvznešenejším menom. Volá sa darom‚ lebo sa dáva tým, čo predtým nepriniesli nič; milosťou‚ lebo sa udeľuje aj vinníkom; krstom‚ lebo hriech sa pochováva vo vode; pomazaním‚ lebo je posvätný a kráľovský (takí totiž boli tí, ktorých pomazávali); osvietením‚ lebo je jasom a svetlom; rúchom‚ lebo zakrýva našu pohanu; kúpeľom, lebo obmýva; pečaťou‚ lebo je zachovaním a potvrdením [Božej] nadvlády.“ (Svätý Gregor Nazianzský‚ Oratio)
 

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“

Tieto označenia nám objasňujú, že proces krstu človeka vedie do hĺbky, ktorá sa dá opísať len v kategóriách smrti a života, narodenia a znovunarodenia, stvorenia a nového stvorenia.

Praktické informácie  

Sviatosť krstu sa v našej farnosti vysluhuje spravidla v sobotu doobeda alebo v nedeľu pri detskej sv. omši vo farskom kostole. Krst má každý prijať vo farnosti, na území ktorej žije.

Krst dieťaťa nahlasuje na farskom úrade rodič dieťaťa. Na prihlásenie prineste rodný list dieťaťa, podľa ktorého vypíšeme krstný lístok.

Krstná náuka býva v piatok pred krstom o 17:00 na farskom úrade. Zúčastnia sa na nej rodičia dieťaťa, a tiež krstní rodičia (náuku môžu absolvovať aj vo svojej farnosti).

Krstným rodičom môže byť len pokrstený a praktizujúci katolík nad 16 rokov, ktorý už prijal sviatosť birmovania, a buď je slobodný, alebo je cirkevne sobášený. K tomu sa nevyžaduje doniesť doklad, nahrádza sa ústnym čestným prehlásením pri nahlásení krstu.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.