Manželstvo je kolískou nového života. Pokračovaním ľudského života, odovzdaním štafety žitia, ktorá je milosťou vložená do lona manželstva. Aj keď dať a chrániť život nie je iba úlohou manželov, je to ich prvorada úloha a pre spoločenský život nesmierne dôležitá. 

Z dejín vieme, že každá spoločnosť, keď dospela  právnemu chápaniu veci, upravovala prírodzený vzťah medzi mužom a ženou právnymi predpismi a tak je  to zákonodarstve každéj krajiny. Pre veriacého katolíka je manželstvo zároveň aj sviatosťou. Vo Svätom Písme nenájdeme žiadne slova, ktorými by Kristus ustanovil sviatosť manželstva. Vieme však, že   sa odvolal na Božie ustanovenie manželstva v Starom Zákone (Mt 19, 4-6) a svojou prítomnosťou posvätil na Kane Galilejskej (Jn 2,1-11). Svätý apoštol Pavol hovorí o manželstve takto: " ... muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať, svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého.

Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, lebo sme údmi jeho tela. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža." (Ef 5,23-33). Z toho môžeme vyvodiť, že vzťah medzi Kristom a Cirkvou je nadprirodzený tak ani manželstvo nie je nič iné, ako nadprirodzený zväzok, ktorý môže vzniknuť len udelením milosti, teda sviatosťou. "Kresťanskí manželia sviatosťou manželstva, ktorou naznačujú tajomstvo jednoty a plodnej lásky medzi Kristom a Cirkvou a majú na ňom účasť (porov. Ef 5, 32), navzájom si pomáhajú k svätosti manželským spolužitím, ako aj prijímaním a výchovou detí, takže majú vo svojom životnom stave a položení svoj vlastný dar v Božom ľude (porov. 1 Kor 7, 7).21 Z tohto manželstva totiž vzniká rodina, v ktorej sa rodia noví občania pre ľudskú spoločnosť a milosťou Ducha Svätého sa krstom stávajú Božími deťmi, aby sa tak v priebehu vekov neprestajne udržoval Boží ľud." (porov. Lumen gentium 11). (Pokorný, L.: Světlo svátostí a času)

Mojím želaním a radou by bolo obnoviť tento starý zvyk, aby manželia vo výročný deň svadby pristúpili ku svätej spovedi a sv. prijímaniu a prosili Boha o obnovenie milosti požehnania, vývajúcich sa zo sviatosti manželstva. (sv. Gregor Naziánský).

 

Praktické informácie

Snúbenci si na fare najskôr dohodnú konkrétny termín svadby. Optimálne je prísť na faru aspoň tri mesiace pred dátumom sobáša.
Okrem dohodnutia termínu sobáša je bežný postup takýto:
  • Potrebujete na Matričnom úrade Mestského úradu (ul. ČSA 26) spísať žiadosť o uzavretie manželstva. K jej vybaveniu si prineste originál rodných listov a platný občiansky preukaz. Túto žiadosť potvrdenú pracovníkom Matričného úradu, prinesiete na farský úrad aj s rodnými listami.
  • Na spísanie cirkevnej sobášnej zápisnice sú potrební obaja snúbenci, a kto nebol pokrstený v našej farnosti, potrebuje priniesť krstný list. Stretnutie je si treba dohodnúť na fare vopred (telefonicky, emailom).
  • V prípade, keď žiaden zo snúbencov nebýva na území našej farnosti, je potrebné vyžiadať vo farnosti vášho bydliska povolenie na sobáš (tzv. Licencia na sobáš, stačí od jedného snúbenca).
  • Je potrebné absolvovať prípravu. Je to možné u nás alebo vo farnosti, kde žijete, príp. v UPC, alebo napr. na https://www.domanzelstva.sk/ si môžete vybrať kurz.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.