Pokánie v teológii v širšom zmysle znamená odvrátenie sa od hriechu ako od urážky Boha; v užšom zmysle znamená  sviatosť ustanovenú Pánom Ježišom na odpustenie hriechov spáchaných po krste. Spasiteľ ustanovil túto sviatosť vtedy, keď dýchol na apoštolov a povedal im: "Prijmite Ducha Svätého; ktorým odpustíte hriechy budú im odpustené; ktorým zadržíte, budu im zadržané" (Jn 20,22-23). Podstatný viditeľný znak tejto sviatosti vyplýva z dogmy, že "sviatostné kňazské rozhrešenie je sudcovským úkonom" (Trid. koncil). Teda čo patrí k platnému sviatostnému oslobodzujúcemu sudcovskému výroku nad hriešnikom, patrí k viditeľnému znaku tejto sviatosti. Hriešnik je pri tomto sudcovskom pokračovaní aj obžalovaným aj žalobcom aj svedkom. Ono pokračovanie však smeruje k tomu, aby hriešnik bol oslobodený. Zo strany hriešnika sa k tomu vyžaduje nadprirodzená ľútosť, sviatostné vyznanie hriechov a ochota za ne zadosťučiniť. Zo strany kňaza ako sudcu sa vyžaduje rozhrešenie, t. j. oslobodzujúci sudcovský výrok, ktorý na základe Kristovho ustanovenia spôsobuje odpustenie hriechov udelením posväcujúcej milosti. Katechizmus uvádza päť čiastok sviatosti pokánia zo strany hriešnika: spytovanie svedomia, ľútosť, silne predsavzatie, spoveď, zadosťučinenie. Spytovanie svedomia je potrebné preto, aby sme vedeli hriechy náležite vyznať; silné predsavzatia je vlastne zahrnuté ľútosti, ale je žiaduce, aby ho hriešnik aj výslovne prejavil. Pred spytovaním svedomia máme prosiť Boha o pomoc, aby sme sviatosť hodne mohli prijať. Máme si svedomie náležite spytovať a ešte pred vstupom do spovednice hriechy oľutovať a urobiť silné predsavzatie. Dokonalá ľútosť (pochádzajúca z nadprirodzene dokonalej lásky k Bohu) hneď a vždy získa človekovi posväcujúcu milosť, ale hriešnik je povinný smrteľné hriechy - spáchané po krste - aj vyznať vo sviatosti pokánia. Cirkev veriacim prikazuje aspoň raz do roka prijať túto sviatosť; aj v nebezpečenstve smrti je povinný hriešnik prijať sviatosť pokánia. (Malý teologický lexikón)

Pri pokušeniach máme iba jedinú ochranu - pokánie. Keď ho využívame, vtedy víťazime. (sv.Gregor Nysský)  

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.